FİYAT POLİTİKALARI

Fiyat Politikaları Nedir?

Fiyat politikaları, fiyat politikaları hakkında bilgiler:

Fiyat politikaları bir işletmenin her şeyden önce, piyasaya sunmak istediği ürünle neyi gerçekleştirmek istediğine karar vermesi gerekir. Bu da politika ve strateji saptanması anlamına gelir. Politika işletmenin yönetilmesinde genel bir rehber ve hareket planıdır. Eğer işletme, hedef pazarını ve pazar konumlamasını dikkatli bir şekilde seçmişse bu takdirde fiyat da dahil olmak üzere, pazarlama karışımı stratejisi oldukça açık olacaktır. Dolayısıyla fiyatlandırma stratejisi, daha önceden pazar konumlaması’na ilişkin olarak alınan karara bağlıdır. Bunun yanında, işletmelerde fiyat kararları, genel amaçlar doğrultusunda saptanan belirli bazı yönetsel politikalara dayanır. Aşağıda özetlenen bu politikalar, işletmenin ne gibi fiyatlandırma durumlarıyla karşılaşabileceğini ve bunları nasıl çözümleme yoluna gideceğini açıklamaktadır. Kısaca, fiyatların ne kadar esnek olacağını, ürünün hayat devresi boyunca hangi düzeylerde saptanacağını, taşıma giderlerinin ne şekilde hesaba katılacağını, iskonto ve tavizlerin kimlere ve ne zamanlar, nasıl verileceğini ortaya koymalıdır.

Fiyat Politikası Amaçları

İşletmelerin fiyat politikalarının dayandırıldığı başlıca amaçlar şöyle özetlenebilir: Karlılıkla ilgili amaçlar(maksimum,minimum,doyurucu-tatmin edici ve hedef karlılık yatırım üstünden beklenen gelir) Satış hacmiyle ilgili amaçlar (maksimum satış, pazarın kaymağını alma -yüksek fiyat, pazar payı liderliği – pazara nüfuz-penetrasyon- sürüm için düşük fiyat) Rekabete karşı koyma (denge fiyatları, rekabetten kaçınma, fiyat dışı rekabet) Kar marjı amaçları (ürün dizisinin tümünün satışını kolaylaştırma) Öteki amaçlar (fiyatlarda istikrar sağlama. imaj yaratma, örneğin, ürün kalitesi liderliği, örneğin, bazı oto lastikleri yüksek fiyatlıdır ama uzun ömürlüdür). Fiyat istikrarını koruma ve rekabeti karşılama amaçlarına, statüko yönlü fiyatlandırma amaçları da denilmektedir. Ancak işletmelerin, bu genel rehber dışında daha spesifik fiyat politikaları seti oluşturmaları gerekir. Çoğu kez firmalar, günlük piyasa koşullarının fiyatı belirlemesinden çok kendi fiyatlarını kendileri belirler.

Örgütsel pazarlarda uygulanan fiyat politikaları şunlardır:

 1. İndirimli fiyat
 2. Coğrafi yörelere göre fiyatlama
 3. Farklı fiyatlama
 4. Garantili fiyat

Promosyon(Tutundurma)

Bir ürün veya hizmetin, daha doğrusu o ürün ve hizmeti sarmalayan pazarlama karmasının satışının artırılması başta gelmek üzere, çeşitli pazarlama amaçlarının gerçekleştirilmesi için doğrudan (yüz yüze) kişisel veya kişisel olmayan dolaylı yöntemler, teknikler, araçlar, süreçler ve personel kullanılarak alıcılara ve diğer muhataplara iletişimler geliştirme, yayma ve bu muhataplardan tüm pazarlama çabalarını geliştirici bilgi toplama etkinliklerine promosyon denir. Tutundurma etkinliklerinin somutlaştırılıp özgünleştirildiği hemen her şeye, her araca özendirici anlamında “pramatid” denir.

Tutundurma Amaçları

 • Tutundurma çabalarının temel amacı kuruluşun kendisi veya pazarlama karması
 • hakkında fiilî veya potansiyel alıcılara;
 • Bilgi vermektir.
 • Hatırlatma yapmaktır.
 • İkna etmektir.

Dağıtım Kanalları

Dağıtım kanalı, kısaca “bir malın üreticiden tüketiciye veya endüstriyel alıcıya akışında izlendiği yol” diye tanımlanabilir.

Dağıtım Kanalının Seçimiyle İlgili Bazı Genel İlkeler

 • Dağıtım kanalları, nihai tüketiciden başlayarak geriye doğru üreticiye gelecek şekilde düşünülerek düzenlenmelidir.
 • Seçilen kanallar, işletmenin pazarlama programının amaçlarına uygun olmalıdır.
 • Dağıtım kanalları önceden belirlenmiş bir pazar payını sağlayacak şekilde olmalıdır.
 • Bir mamulle ilgili dağıtım kanallarındaki bütün işletmeler arasında ileri düzeyde bir karşılıklı bağımlılık mevcut olduğundan her işletme diğerini destekleme durumundadır.

Dağıtım Kanalının Seçimini Etkileyen Faktörler

Dağıtım kanalının seçimini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Ürün özellikleri ve pazar koşullarına göre en uygun dağıtım kanalını seçebilmesi için firmaların pazar, maliyet ve firmayla ilgili özellikleri analiz etmesi gerekir. Dağıtım kanalının seçimini etkileyen faktörleri başlıca beş grup altında toplamak mümkündür.

Tüketici özellikleri:

Dağıtım kanalları üretici ve tüketici arasında bir köprü oluşturduğundan tüketici özellikleri, dağıtımla ilgili kararlarda ilk önce dikkate alınması gereken bir faktördür.

Mamul özelikleri:

Malın dayanıklı, dayanıksız, tüketici ve endüstriyel mal olmasına göre ihtiyaç duyulan dağıtım kanalı farklıdır.

Kontrol ihtiyacı:

Dağıtım kanalları politikasında başlangıç noktası imalatçıdır. O hâlde, imalatçının dağıtım kanalları üzerindeki kontrol isteğini de normal karşılamalıyız.

Maliyet

Çok kimse, dağıtım kanalının kısa olması durumunda dağıtım maliyetinin de daha düşük olacağını düşünür. Ancak çoğu zaman tam tersidir. Dağıtım işlevini gerçekleştirme konusunda uzman olan aracılar, imalatçıdan daha etkin şekilde dağıtımı gerçekleştirir. Böylece daha uzun dağıtım kanalları kullanıldığında dağıtımın üreticiye olan maliyeti de daha az olur. Finansal ve insan kaynakları: İşletmenin finansal bakımdan güçlü olmaması durumunda, finansal gereksinmesini azaltmak için stoklarının bir kısmını toptancı ve perakendecilere aktarmak isteyecektir. Böylece dağıtım probleminden kurtulmuş olur.

Tüketim Mallarında Dağıtım Kanalları

Üretici – Tüketici:

Dağıtımda en kısa ve en basit kanalı oluşturmakta ve mal, aracı kullanılmadan direkt tüketiciye ulaştırılmaktadır.

Üretici-Perakendeci–Tüketici:

Tek satış aracısının bulunduğu bu kanal tipinde perakendeci üretici ile tüketici arasında yer alır.

Üretici–Toptancı–Perakendeci–Tüketici:

Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma özelliğine de sahiptir.

Üretici–Acente–Perakendeci–Tüketici:

Bazı işletmeler, toptancı yerine acente veya komisyoncu vasıtasıyla perakendecilere, özellikle büyük perakendecilere ulaşmayı tercih eder.

Üretici–Acente–Toptancı–Perakendeci–Tüketici:

Bazı işletmeler, küçük perakendecilere ulaşmak için de 4. alternatiften farklı olarak acenteler vasıtasıyla toptancılara, toptancılar vasıtasıyla da perakende pazarlarına ulaşır.

Endüstriyel Mallarda Dağıtım Kanalları

Üretici – Endüstriyel Alıcı:

Direkt dağıtım kanalı olup endüstriyel mamullerin satışında en çok kullanılan kanaldır. Özellikle, büyük makine ve tesisler bu yoldan alıcısına ulaşır.

Üretici–Endüstriyel Dağıtıcı–Endüstriyel Alıcı:

İnşaat malzemeleri ve diğer birçok malzemelerle yardımcı teçhizat, araç-gereçte yardım olarak kullanılır.

Üretici–Acente–Endüstriyel Alıcı:

Kendi pazarlama bölümü olmayan işletmelerce veya yeni mamulün pazara sunulmasında veya yeni bir pazara girerken kullanılır.

Üretici–Acente–Endüstriyel Dağıtıcı–Endüstriyel Alıcı:

Direkt endüstriyel alıcıya mal satmanın güç olduğu veya süratle tüketiciye mal ulaştırmak gerektiğinde 3. kanal yerine kullanılır.

Dış ticaret kursu bilgileri eğitim almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Twitter da bizi takip edebilirsiniz.

No Responses

 1. Pingback: Evden Eve Nakliyat! Temmuz 22, 2022