Ürün Tanıtımı Nasıl Yapılır?

Ürün Tanıtımı Nedir?

Ürün tanıtımı, hakkında detaylı bilgiler:

Satışları ve kârlılığı artırıcı çabalar içinde günümüzde en önemli araç reklamdır. Reklam, işletmenin ve üretilen mal ve hizmetlerin geniş kitlelere duyurulması, tanıtılması ve benimsetilmesi amacı ile girişilen satış çabalarıdır. Günümüzde çok etkili olan reklam, değişik şekillerde de ifade edilmektedir:

  1. Bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para karşılığında, kitle iletişim araçlarının denetiminin kullanılmasıyla, önceden belirlenen hedef kitlede istenen yönde tutum ve davranış sağlama faaliyetleridir.
  2. Bir ürünün veya hizmetin, bir kurumun, bir kişinin veya fikrin kimliği belli sorumlusunca tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek kitle iletişim araçları ile kamuoyuna olumlu bir biçimde tanıtıp benimsetilmesidir.
  3. Bir malın, bir hizmetin veya bir fikrin bedeli verilerek ve bedelinin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve yüz yüze satış (kişisel satış) dışında kalan tanıtım etkinlikleridir.
  4. Tüketicileri veya alıcıları bir mal veya markanın varlığı hakkında bilgilendirmek ve tüketici veya alıcıların ilgili malı, markayı, hizmeti veya kurumu tercih etmesini sağlamak amacıyla göze ve / veya kulağa hitap eden mesajların hazırlanması ve bu mesajların ücretli olarak reklam araçları aracılığıyla iletilmesidir.

Fuarlar ve Sergiler

Fuar, ticaretle ilgili ürün ya da hizmetlerin, teknolojik gelişmelerin, bilgi ve yeniliklerin tanıtımı, pazar bulunabilmesi ve satın alınabilmesi, teknik iş birliği, geleceğe yönelik ticari ilişki kurulması ve geliştirilmesi için belirli bir takvime bağlı olarak düzenli aralıklarla genellikle de aynı yerlerde gerçekleştirilen bir tanıtım etkinliğidir. Fuarlarda alıcı ve satıcılar, çeşitli iş anlaşmaları gerçekleştirmek üzere bir araya gelmektedir. Zaman açısından sınırlandırılmış aktiviteler olup çok sayıda katılımcı, bir veya birden fazla ekonomik dalın önemli ürünlerini sergilemekte ve ağırlıklı olarak sanayi toptancılarına, sanayi tüketicilerine ve büyük miktarlarda satın alanlara örnek ürünler tanıtmaktadır. Ticaret fuarları ve sergileri belirli ve önceden tespit edilmiş bir zaman zarfında mal ve hizmetlerin ticari amaçla sergilendiği, satıcılarla potansiyel alıcıların karşı karşıya geldiği ve yeni iş bağlantılarının kurulduğu fiziksel mekanlardır.

Hedef pazarlar tespit edildikten sonra uygun fuar seçimi için birtakım bilgilerin derlenmesi gerekir:

Fuarın adı, düzenlendiği şehir ve ülke, tarihi, sergilenebilecek ürünler ve fuar içinde ürün grupları vs. Bir önceki fuarın kataloğu, Brüt ve net stant alanı, Ziyaretçi promosyon kampanyası, Fuar hakkında o ülkedeki Ticaret, Müşavirliklerimiz ve meslek kuruluşlarının görüşleri, Fuarın organizatörü ve destekleyen kuruluşlar, Bir önceki fuarın raporu ( katılımcı ülke ve firma sayısı (yerli ve yabancı), ziyaretçi profili, fuardaki iş bağlantıları vs.

Aynı konuda ve tarihlerde benzer fuarlar var mıdır? Seçtiğiniz fuar alternatifleri içinde en iyisi midir? Etkin bir katılım maliyeti nedir? Fayda/maliyet analizi, Fuardan sonra da bu pazar için para ve zaman yatırımı yapılabilecek midir? Potansiyel alıcılara fuarda ulaşma olanağı ve alıcıların fuarlar aracılığıyla iş yapma alışkanlığı var mıdır? Bu fuara katıldığı takdirde ne tür finansal destekler temin edilebilir?  Bu fuara daha önce katılan firmaların izlenimleri ,Fuarda düzenlenecek yan etkinlikler, Organizasyon prosedürleri ve hizmet temini, Organizatör kuruluşun milli organizasyonu altında katılıyor ise organizatörün geçmiş tecrübeleri, referansları, Organizatör kuruluşun üstlendiği tanıtım kampanyası

Halkla İlişkiler

Bir kurumun toplumla bütünleşme yönünde harcadığı çabaların tümüne halkla ilişkiler denir. Ancak her işletmenin ilişki içinde bulunduğu halk kesimi farklıdır. Bu nedenle halkla ilişkiler ve pazarlama arasında sıkı bir iş birliği bulunmaktadır. Bu iş birliğinin en büyük nedeni hem pazarlamanın hem de halkla ilişkilerin dışa dönük olmasından kaynaklanmaktadır.

Halkla ilişkilerin temel amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Tüketicilere ürün ve hizmetler ve kullanımları hakkında bilgi vermek, Müşteri dilek ve şikayetlerini benimsemek, Müşterileri ve personeli eğitmek, Aracılar ile ilişkileri geliştirmek (bayiler toplantısı gibi),Piyasada süreklilik göstermek, varlığını duyurmak, topluma yararlı hizmet verildiği imajını sürdürmek, Kamuoyunda firma ve/veya marka ile ilgili olumsuz bir görüş var ise bunu düzeltmek

Yurt Dışı Ofis

Teşhir edilmeye ve sergilenmeye uygun olan mallar için yurt dışı pazarlarda mağaza showroom açarak pazarda sürekliliği sağlama ve kararlılığında olan firmalar, ürünlerini yabancı ülkelerde tanıtmak amacıyla yurt dışı ofis veya mağaza açar. Yurt dışında açılan mağazalar, direkt olarak nihai tüketiciler ile temas kurulmasını, onlardan gelen tepkilerin ölçülmesini ve tüketici tercihlerinin tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu tip çalışmalar sonucu elde edilen veriler, marka ve imaj çalışmaları konusunda önem kazanmaktadır. Yurt dışında açılacak olan mağazalar için yapılacak harcamalar, “Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi” başlığı altında ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında belirlenen oranlarda devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu konuda www.eximbank.gov.tr adresinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Elektronik Yöntemler

Firmalar, ürünlerinin yurt dışına pazarlanmasında internetin ne kadar etkili olabileceğini yeni yeni keşfetmeye başlamışlardır. İnternet, ürün ve hizmetleri dünya genelinde pazarlamak için göreceli olarak ucuz bir yoldur. Ürünleri yurt dışına tanıtmak için hazırlanacak iyi bir Web sayfasının unsurları aşağıda verilmektedir:

En önemlisi, az sayıda grafik ve fotoğraf kullanarak siteye giriş kolaylaştırılmalıdır. Site, ziyaretçilerin Web sayfalarında neler istediği dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Geri bildirim alabilecek yöntemlere yer verilmelidir. Endüstriyel eğilimleri tartışmak, soruları cevaplandırmak için tartışma grupları oluşturulmalıdır. İş bulma ilanlarına yer verilmelidir. Firmanın iş felsefesi belirtilmelidir.  İş ortaklığına ilişkin fırsatlar ilan edilmelidir. İlgilenenlerin düzenlenen bilgi edinebilmeleri için isimlerini kaydedebilecekleri bir adres listesi oluşturulmalıdır. Buton isimlendirme iş dünyası için anlamlı kelimeler kullanılmalıdır. İş ilişkilerinden memnun kalmış olan müşterilerin yorumları için bir bölüm ayrılmalıdır.

Basılı Materyaller

Markayı pazarda tanıtmak ve hedef kitle zihninde görsel olarak konumlandırmak için basılı materyaller kullanılmaktadır. Ürün ve marka tanıtım broşürleri, kataloglar, firma çalışanlarının kartvizitleri, yazışmalarda kullanılan antetli kağıtlar, marka amblemi ya da isminin yer aldığı zarflar, kullanım kılavuzlar, sipariş formları, teknik dokümanlar firma ve marka tanıtımında kullanılabilecek basılı materyaller olarak sayılmaktadır. Firma, basılı materyaller konusunda yapacağı çalışmayı sahip olduğu örgütlenmeye göre kendi bünyesinde yürüteceği gibi profesyonel bir ajans ya da matbaa aracılığı ile de yapabilir.

İnsan Kaynakları

Markanın tanıtılması ve pazardaki hedef kitle tarafından benimsenmesi için firmanın sahip olduğu insan kaynaklarının çok önemli rolü bulunmaktadır. Firmanın en üst yönetiminden en alt çalışanına kadar marka ruhu taşınmalıdır. Firmanın en dinamik ve en değişken varlığı olan insan iyi bir yönetim ve personel politikası ile sağlanır. Gerekli olan haller dışında sık sık personel değişimi hem nihai tüketicileri hem aracıları hem de diğer çalışanları olumsuz etkileyecektir. İnsanlara yapılan yatırımın önemi, başarılı markaların gerek geçmişte gerekse bugün uyguladıkları personel politikalarına bakıldığında daha net görülmektedir.

Kurumsal İmaj

Uluslararası pazarlamada özellikle ülke imajı ve firma imajı dış pazarlara açılmak isteyen firmalar açısından çok önemlidir. Ülkelerin yabancı sermayeye karşı tutumları, siyasi istikrar, toplumsal barış, sendikal hareketler gibi konular ülke imajı açısından çok önemli faktörlerdir. Diğer taraftan ülke imajına bağlı olarak firma imajı da dış pazarlara açılmada önemli bir fırsat veya engel teşkil edebilir. Yine çevreye karşı duyarlılık, insan haklarına saygı ve sosyal sorumluluk gibi konular da firma ve ülke imajı açısından çok önemlidir. Eğer girilecek olan dış pazara ülkemizden daha önce başka (farklı alanlarda veya aynı alanda faaliyet gösteren) firmalar girmiş ve ülke veya firma aleyhine olumsuz bir imaj oluşmuş ise bu da o pazara giriş faaliyetini olumsuz etkiler.

Markanın yurt dışı pazarda belirli bir imaja sahip olmasında ve kendisini bu pazarda kabul ettirmesinde markalı ürünün doğduğu ülke ve markanın firmasının imajı çok önemlidir. Bazı ülke mallarının uluslararası alanda sahip oldukları ün, pazara girecek olan yeni markalar için referans olmakta, marka tarafından yapılacak tanıtımlarda ise bu husus vurgulanarak süreç hızlandırılmaktadır. Yurt dışı pazarda “Kaliteli Türk Malı” imajının oluşturulması için kamu kesimi tarafından yapılacak tutundurma ve tanıtım faaliyetleri, dış ticaret yapacak firmaları destekleyecektir.

Reklam Ajansları

Reklam ajansları, reklam verenin duyduğu ihtiyaç doğrultusunda ve onun onaylayacağı biçimde hazırlayan ve reklam veren adına yayımlanmasına aracılık eden ticari iletişim uzmanı gerçek ya da tüzel kişilerdir. Bir diğer tanıma göre reklam ajansı; reklam verenlerle, reklam etkinliklerini planlamak, geliştirmek ve yönetmek için ve bunun karşılığında bir ücret ya da komisyon almak üzere anlaşma yapan ticari hizmet kuruluşudur. Reklam ajansları birer hizmet örgütüdür ve temel işlevleri reklam verenin ürünüyle ilgili olarak kitle iletişim ve satış çabalarını planlamak ve işletme adına bu faaliyetleri yürütmektir.

Günümüzde ajans kavramı kapsamında sadece ürünün iletişimi ile ilgili faaliyetler yer almakta, diğer satış çabaları hatta pazarlamanın diğer elemanlarıyla ilgili faaliyetler de yer almaktadır. Tam hizmet örgütleri haline gelen ajansların sağladıkları hizmetler tür olarak çeşitlenmektedir. Bu bakımdan reklam ajansları bütünleşik pazarlama iletişimi çabalarını yürütürken reklam metni hazırlanması, yaratıcı çalışmalar, prodüksiyon, medya satın alma gibi doğrudan reklamla ilgili hizmetlerin yanı sıra markalama, ambalaj dizaynı, duyuru, sponsorluk hizmetleri, diğer halkla ilişkiler faaliyetleri, pazarlama araştırmaları, satış noktası düzenlemeleri, satış promosyonları, satış eğitimi gibi çok çeşitli çabaları da birlikte yürütmektedirler. Ürün Tanıtımı Nasıl Yapılır ve ürün tanıtımı nedir yazımız şimdilik bu kadar.

Dış ticaret kursu bilgileri ve eğitim almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Twitter da bizi takip edebilirsiniz.