AMBALAJLAMA ÖZELLİKLERİ

Ambalajlama

Ambalajlama, Ambalajlama hakkında bilgiler:

Ambalajlama malların korunabilmesi, tanınabilmesi, sürüklenebilmesi ve kullanımlarının kolaylaştırılabilmesi için kaplanan, eklentilerden, süsleme veya etiketlemeden yararlanılmasıdır. Ambalajın reklam ve tanıtım işlevi açısında yapılmış birkaç tanım ise aşağıda verilmiştir.

 • Ambalaj, bir satış yerinde reklam aracıdır. Tüketicinin ilgisini çeker ve kapsadığı mala ilişkin nesnel ve duygusal bilgilenmeyi sağlar. Tüketicinin bir malı evinde her kullanışında, onunla ilgili imaj ve tutumları güçlendirme işlevini yerine getirir.
 • Ambalaj, görsel yolla yapılan bir satış görüşmesidir.
 • Ambalaj, içine konan ürünün anlamını taşıyan bir araçtır.
 • Kısaca ambalaj, “sessiz bir iletişim aracı”dır.
 • Kapsamlı olarak ise ambalajlama, malların taşınmak ve satılmak üzere hazırlanması sanatı, bilimi ve teknolojisidir.
 • Günümüzde ambalaj, artık güçlü ve gerekli bir iletişim aracı olarak görülüyor.
 • Teorik olarak bir ürün reklam veya promosyon kampanyasına ihtiyaç duymaktadır, ancak ürünün tam kodlan bazında malzeme, şekil, grafik ve görsel unsurlar ambalajda somutlaşıyor. Kısaca ambalaj, içine konan ürünün anlamını taşıyor. Bugün bir ürün ya da marka ilk olarak ambalaj aracılığı ile gösteriliyor ve anlatılacak bilgi ambalajla beyan ediliyor ve ambalaj tarafından telkin edilen anlamlar, tüm pazarlamayı ilgilendiriyor. Bir ürünün başarılı olup olmaması paketin ürünü satıp satamayacağına bağlıdır. Paketin şekli, kullanım uygunluğu, grafik, seçilen baskı rengi, baskı kalitesi, boya kalitesi, kullanılan malzemenin kalitesi, reklam işlevi ve başarıyı doğrudan etkiler. Ambalajlamada kullanılan yöntem ve teknikler ürün çeşidi ile değişkenlik göstermektedir. Her ürünün kendine has ambalajlama tekniği geliştirilmesi ekonomi açısından da yararlı olacaktır.

Ambalajın Özellikleri:

 • Ambalaj materyali albeniyi arttırıcı biçimde, ürünü en iyi şekilde temsil edecek şekilde tasarlanmalı ve kullanımı kolay olmalıdır.
 • Rahat taşınmalıdır.
 • Geri dönüşümü olmalıdır.
 • Ürünü ve kalitesini yansıtmalıdır.
 • Besin kayıplarını en alt seviyede tutmalıdır.
 • Ambalajın dizaynı; taşıma, dağıtım ve rafta tutulması sırasında koruyucu olmalı ve elle rahatlıkla tutulabilir şekilde olmalıdır. Ambalajın şekli, büyüklüğü ve ağırlığı önemlidir.Gıdanın orijinal şeklini, büyüklüğünü ve ağırlığını muhafaza etmelidir.
 • Ambalaj materyali gıdayı kimyasal ve fiziksel tehlikelere karşı korumalıdır (Örneğin oksidasyon, ışık, mekaniksel darbe…).
 • Ürünü temiz tutmalı, kirlilik ve diğer kontaminantların gıdaya bulaşmasına engel olmalıdır.
 • Ambalaj materyalinin üzerinde gıdanın içeriği, en uygun kullanım ve saklama koşullarını belirten bir etiket bulunmalıdır.

Her üretici kendi ürününe has ambalaj tekniklerini ulusal ve uluslararası pazarlardan ilgili odalardan bilgi edinerek geliştirmelidir. Avrupa pazarında ambalaj konusunda uyulması gereken çok fazla kural vardır. Ürün teşhiri için kullanılan fuar ve sergiler ziyaret edilerek; kullanılan ambalaj malzemeleri ve diğer rakip ürünlerin ambalajları hakkında bilgi edinilebilir.

Fiyat

Fiyat, herhangi bir mal ve hizmetin değerinin parasal ifadesidir. Mal veya hizmetin değeri o ekonomide geçerli olan ortak değer ölçüsü ile parasallaştırılarak fiyata dönüştürülür. Bu ortak değer ölçüsünün mutlaka kağıt veya madeni para olması şart değildir. Fiyatların ortak değer ölçüsü ile değere dönüştürülmesinden sonra oluşan fiyatlar topluluğuna fiyatlar genel düzeyi denir.

Ekonomide fiyat istem ve sunuya bağlı olarak değişir. Öte yandan, fiyat da istem ve sunuyu belirleyebilir. Bu bakımdan fiyat denilince her zaman değişimin yapıldığı piyasa fiyatı akla gelmemelidir. Bir satıcının elindeki mala koyduğu fiyat (sunu fiyatı), her zaman piyasa fiyatıyla özdeş olmayabilir. Alıcıların akıllarından geçirdikleri fiyat da (istem fiyatı) aynı kurala tabidir.

Örneğin, A piyasasında şeker fiyatı 90.000 TL ve bu fiyattan aylık şeker sunusu 100 ton ise, bu satıcıların elde edebildikleri maksimum 90.000 TL’de satmaya razı olacakları mal miktarının 100 ton olacağı anlaşılır. Burada da sunu (arz), fiyat tarafından belirlenen bir ögedir. Çok sayıda üreticinin daha da düşük fiyattan mal satmaya hazır olması fiyatların düşmesine neden olur. Dolayısıyla fiyat düzeyinin belirlenmesinde talep yanında, maliyetler de arz eğrisi kanalıyla etki yapmaktadır. Bir işletmenin belirli bir mamulü için fiyat belirlerken ulaşmak istediği genel işletme ve pazarlama hedeflerinin başlıcalar şunlardır:

 • Kârın maksimizasyonu
 • Hedef kâr (yatırım kârlılık oranı)
 • Pazar payı (pazara derinliğine girme)
 • Satış gelirlerinin maksimizasyonu
 • Pazarın kaymağını alma

Fiyatlandırma Faktörleri

Yöneticilerin fiyatlandırma sürecinde kararlarını etkileyen çeşitli faktörler söz konusudur.

Bunlar:

Mamulün üretim veya alım maliyeti:

Uygulamada en sık olarak kullanılan yöntemdir. İşletmenin en belirgin olarak denetleyebileceği bir faktör olup birim sabit maliyet, birim değişken maliyet, ortalama birim maliyet, birim satış fiyatını belirlemede yaygın olarak kullanılır.

Mamule olan talep:

Talebin elastikiyetine göre belirlenir. Talep konusundaki bilgiler maliyettekilerden daha az; belirsizlik ve tahmin güçlüğü daha fazladır. Bazı mallar için talebe göre fiyatlandırma da yapıldığı görülmektedir.

Rekabet durumu:

Her mal için bir rekabet söz konusudur. Rekabetin yoğunluğu fiyatların düşük tutulmasına neden olurken daha az rekabetin olduğu alanlarda fiyatlar yüksek tutulmaktadır.

Hedef alınan pazar payı:

Eğer işletmeler bulundukları sektörde yüksek bir pazar payı elde etmek isterlerse genelde fiyatlarını düşük tutmaktadır. Dolayısıyla işletmenin gelmek istediği yere göre fiyatlama yapılmaktadır.

Pazarın kaymağını alma veya pazara derinliğine girme stratejisi:

Bir mal, pazara girerken kısa sürede yüksek gelir elde etmek amaçlandığında fiyat yüksek tutulmaktadır. Bunun yanında pazarda iyi bir yer edinerek diğer firmalara karşı bir avantaj elde edilmek isteniyorsa bu durumda daha makul bir fiyat belirlenir.

Mamulün önceden beri piyasada bulunması:

Bir malın yeni veya eski olması fiyatını etkilediği gibi, aynı zamanda nihai kullanım yeri ve amacı da fiyatı etkilemektedir. Bazı endüstriyel malların bulunduğu pazarlarda rekabet pek olmaz.

Dağıtım kanallarının tipi ve kullanılan aracılar:

Hem toptancıya hem de perakendeciye mal verilmesi, toptancıya daha düşük fiyatla verilmesini gerekli kılar.

Kullanılan tutundurma yöntemleri fiyatlandırma hedeflerini etkilemektedir: 

Bir malın piyasada önemli bir yere gelmesi için yapılan masraflara perakendeci ve aracılar da katılıyorlarsa, bu durumda fiyatta makul bir indirim yapılabilir. Aksi durumlarda fiyat daha yüksek olacaktır.

Dış ticaret kursu bilgileri eğitim almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Twitter da bizi takip edebilirsiniz.