PAZARIN YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Pazarın Yapısını Etkileyen Faktörler

Pazarın Yapısını Etkileyen Faktörler

Pazarın Yapısını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Pazarın Demografik Özellikleri

Pazarın yapısını etkileyen faktörler, pazarın yapısını etkileyen faktörler detaylı bilgiler:

Toplam nüfus miktarı, coğrafi açıdan dağılımı, pazarın bölgesel yoğunluğu ve ağırlığı önemlidir. Nüfusun yaş dağılımı ise hedef kitlenin davranışlarının gelecekteki durumunu belirleyebilmek ve gelecekle ilgili tahminler yapabilmek için bilinmelidir. Nüfusun cinsiyet dağılımı, belirlenen hedef kitlenin ne yönde hareket edeceği ve tutundurma faaliyetlerinin nasıl yönetileceğini belirler. Ailede karar verenler anneler mi yoksa çocuk da ürünün tüketilmesi yönündeki karara katılıyor mu? Bütün bunlar önemli unsurlardır.

Ülke Ekonomisinin Etkisi

Pazardaki alım isteğini nüfus ile birlikte ülke ekonomisi de etkiler. Ekonomik durumla ilgili olarak inceleme ve gözlemler yaparken önce genel ekonomik duruma ve bu durumdaki konjonktürel değişmelere bakılır. Burada dikkatle eğilinmesi gereken bölümler, GSMH (gayrisafi milli hasıla), enflasyon , faiz oranları gibi verilerdir.

Davranışları Etkileyen Faktörler

Temel iktisat teorisi (kıtlık teorisi), insanların az sınırlı olan kaynaklarını oransal olarak sınırsız olan mamul ve ihtiyaçlarına en verimli şekilde dağıtmasını hedef alır. Bu teoriye destek olarak bütün davranışları rasyonel ve ekonomik olan eylemlerinde sadece maliyet ve faydayı hedef alan homoekonomikus (ekonomik adam) fikri ortaya atılmıştır. Davranışları etkileyen faktörler üçe ayrılabilir:sosyal, psikolojik, kişisel

Sosyal Faktörler

Satın alma güdüsünü etkileyen sosyokültürel faktörlerin en başında kültür ve alt kültür gelir. Kişilerin isteklerinin en temel nedeni olan kültür, insanların oluşturduğu değer yargıları sisteminin örf, adet, ahlak, tutum, inanç, davranış, sanat ve bir toplumda paylaşılan diğer sembollerin tümünün karışımıdır. Kültür hem soyut hem de somut kavramları kapsamaktadır.

Psikolojik Faktörler

Kişinin kendi içinden kaynaklanıp sonucunda yine kendi davranışlarını etkileyen güç, psikolojik faktörlerin gücüdür. Temel olarak psikolojide güdüler iki sınıfa ayrılır:

Biyolojik ve Psikojenik (psikolojik) güdüler. Biyolojik güdüler, insanın temel yaşam ihtiyaçlarıdır. Psikojenik güdüler ise sevgi, saygı gibi daha soyut ama en az biyolojikler kadar etkili güdülerdir.

Kişisel Faktörler

Aniden ortaya çıkan yeni bir durum veya gereklilik sonucu oluşan alım kararlarıdır. Hasta ziyaretine giderken aldığımız bir buket çiçek ya da cüzdanımızı kaybetmemiz sonucu yeni bir cüzdan almamız durumsal faktörlerin arasındadır.

Rutin (otomatik) satın alma davranışı:

Burada alımına karar verilen ürünün fiyatı genel olarak düşük düzeydedir ve bütçedeki payı azdır. Belirlenmiş markalar veya ezberlenmiş alım yerleri söz konusudur Alım yapılırken düşünülmez. Sigara, ekmek gibi ürünlerde geçerli davranış biçimidir.

Sınırlı sorun çözen satın almalar:

Tüketicinin, satın aldığı ürün ya da markayı daha önceden tanıdığı, hep alıştığı markayı kullandığı, çok nadir olarak ürün değiştirdiği için ürün tanımasına ve araştırma yapmasına fazla gerek duyulmadan yaptığı alımlardır.

Yaygın sorun çözen satın almalar:

Burada alıcı hakkında çok az bir bilgiye sahip olduğu çok az kullandığı yeni ve fiyatı yüksek,sık sık alım gereksinimi duymadığı ürünlerin alımları söz konusudur. Fiyatı yüksek olduğu ve bütçe içinde fazla pay aldığı için daha nadiren alım yaptığı ürünleri tanımayan müşteri uzun süreli araştırmalar yapmalı, yayımlanan dergileri karıştırmalı ve uzun süre düşünmelidir. Ev ya da araba alımı, bu kararlar arasında en önemli olanıdır.

Satın alma süreci içinde alıcının geçirdiği ana aşamalar şunlardır:

İhtiyacın ortaya çıkması; Satın alma kararlarının ilk aşaması, bir şeylere olan ya da duyulan ihtiyacın ortaya çıkıp şekillenmesi sonucu belirlenmesidir. o Uygun alternatif ya da ikametlerin belirlenmesi; Bu aşamada ihtiyacımız olan ürün ya da marka belirlenir. Uygun alternatif arayışı için harcanan zamanı genelde ürünün yapısı ve fiyatı belirler. o Bu alternatiflerin değerlendirilmesi; Bulunan ürünler ve bunların ikamesi olan ürünler arasında tercih yapılması anlamına gelen bu aşama için harcanan zaman yine tabi ki fiyat ve ürünün aciliyeti unsurlarına bağlı olarak değişmektedir. Geçmiş deneyler ve kullanılan markalar ilk olarak tercih sebebi ve zaman kısaltmanın en kolay yoludur.

Satın Alma Kararının Verilmesi

Bütün diğer aşamalardaki değerlendirmelerden çıkan sonuç olumlu ise alınacak malın markası, rengi, boyutu, fiyatı ile ilgili peş peşe birbiriyle ilintili biz dizi karara varılır.

Satın alma sonrası ve kullanım sırasında oluşan duygular;

Tüketilen malın kullanımı sırasında oluşan olumlu ya da olumsuz yargılar sonucunda sadece müşterinin bir sonraki alımı değil, etkileme alanındaki diğer tüketicilerin de alımları etkilenir. Mal alındıktan sonra diğer ürünlerin daha iyi olduğunun farkına varılması ya da satın alınan üründe oluşan bir arıza ya da hata sonucu tüketicinin üründen ve seçiminden endişe duyması pazarlamanın ve tutundurma faaliyetleri sonucunda yapılan bütün eylemlerin boşa gitmesi gibi çok olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Dış ticaret kursu bilgileri eğitim almak için yazımızı okuyabilirsiniz.

Twitter da bizi takip edebilirsiniz.