Ticari Unvan Nedir?

Ticari unvan nedir? sorusu için birçok bilgi sıralanır. Ticari isimlerin, tacirlerin ticari işletmeleri ile ilgili ticari faaliyet ve işlemleri yürütürken kullandıkları isim olduğu söylenebilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre her tacir, ticari işletmesi ile ilgili işlemleri ticaret unvanı altında yapmak ve ticari faaliyetleri ile ilgili her türlü senet ve belgeleri imzalamak zorundadır. Başka bir deyişle ister şahıs ister şirket olsun, ticaret unvanı gereklidir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, tescilli ve reklamı yapılan bir ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir. Başka bir deyişle, tapu sahibine onu münhasır hale getirme hakkı verir. Bu bilgilere bakarak ticari unvan nedir? merakınızı giderebilirsiniz.

Gerçek Kişi Tacirlerin Ticari Unvanı

Ticaretle uğraşmayı düşünen gerçek kişiler ticari unvan nedir? sorusuna cevap arar. Gerçek kişi olarak tacirin unvanı, adı ve soyadından oluşur. Ad ve soyadları kısaltılmamış harflerle yazılır. Ad ve soyadları için uygun eklemeler yapılabilir. Aynı sicil memurunda daha önce tescil edilmiş unvanlardan açıkça ayırt etmek için bir işletme adının eklenmesi zorunludur.

Tüzel Kişi Tacirlerin Ticaret Unvanı

Tüzel kişiler de ticari unvan nedir? sorusundan yola çıkarak unvan alır. Anonim şirketler, limited şirketler ve kooperatifler aksi belirtilmedikçe ticaret unvanlarını uygun gördükleri şekilde seçebilirler. Ancak bu şirketlerin ticaret unvanlarında “eylem topluluğu”, “anonim topluluk” ve “kooperatif” kelimelerinin bulunması zorunludur.

Ticaret Unvanının Tescil Edilmesi

Türk Ticaret Kanunu’na göre her tacir, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını merkezin bulunduğu yerin ticaret siciline 15 gün içinde tescil ve ilan etmek zorundadır.

Ticari Unvanın Devri

Ticari Unvanın Devri

Ticari Unvanın Devri

Ticari unvan şirket dışından birine devredilemez. Başka bir deyişle, aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, bir şerefiyenin devri, mülkiyetin devri ile eş anlamlıdır. Devir durumunda, devralan aynı unvanı kullanma hakkına sahiptir. Tacirin daha sonra işletmesini yeni bir iş kolu açmak üzere değiştirmesi durumunda aynı işletme adını kullanmasına izin verilmez; özel bir ek almalıdır.  Ticaret unvanı, ticari işletmelerle ilgili iş ve işlemlerde yaygın olarak kullanılan bir addır. Ticari isimler de coğrafi işaret ve markalardan farklıdır. Bu ad, işletmeleri ve şirketleri diğerlerinden ayırmak için kullanılır.

Ticari Unvanı Nasıl Olmalıdır?

Ticari unvan nedir? soruna cevap bulanların diğer bir merak ettiği konu unvanın nasıl olması gerektiğidir. Ticaret unvanı alırken Türkçe ifadeler belirtilir. Bu başlık yabancı dilde de belirtilebilir. Halka açık limited şirketler ve limited şirketler ticaret unvanlarında ticari unvan kullanabilirler. İsimde ayrıca firma temalarından en az biri yer almalıdır. Elde edilen ticaret unvanı da tescil için yeterli olmalıdır. Ticaret siciline tescil edilen bu unvan, en az beş yıl sonra başkası tarafından tescil edilir.

Ticari Unvanın Korunması

Ticari mülkiyet hakları ihlal edilenlere kanunla belirli haklar tanınmıştır. Ticari unvan nedir? sorunun cevabını bilenler bu unvanları korumanın önemini araştırır. Kanun hükümlerine göre, başkaları tarafından kullanılan ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı olması halinde, hak sahibinin bunu tespit etmesi ve kesinlikle yasaklaması gerekir; Haksız olarak kullanılan bir ticari unvan tescil edilmiş ise hukuken değiştirilebilir veya silinebilir, ihlalden kaynaklanan mali durum ortadan kaldırılabilir, araç ve ilgili mallar imha edilebilir, gerekirse imha edilebilir ve zarar görmesi halinde belge ve etik düzeltme talebinde bulunabilir. Arızanın ciddiyetine göre.

Ticaret Unvanı Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

  • Seçmeyi düşündüğünüz ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için web sitesinin “bölümüne giriş yaparak Gümrük ve Ticaret Unvanları Veri Tabanı ve Ticaret Bakanlığı’nda arama yapabilirsiniz. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürü’nden bunu yapabilirsiniz.
  • Ticaret adları, daha önce tescil edilmiş diğer ticaret adlarından ayırt etmek için gerekli eklemeler yapılmadan hiçbir Türk sicil dairesinde tescil edilemez.
  • Ticari isimler yabancı dillerde tanımlanabilir. İşletmenin amacını ve şirket türünü belirten cümleler Türkçe olduğu sürece işletme adı serbestçe tanımlanabilir.
  • İş nesnelerinden en az birini işletme adına anonim şirket ve limited şirket olarak dahil etmeniz yeterlidir.
  • Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı ancak beş yıl sonra başka bir tacirin adıyla yeniden tescil edilebilir.
  • Başlıkta bir ülke adının kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamından izin alınması gerekir. “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet”, “Ulusal” kelimeleri ancak Bakanlar Kurulu’nun takdirine bağlı olarak bir ticaret unvanına dahil edilebilir.

Ticari İşletmeye Yeni Ortağın Katılması veya Çıkması

Yeni ortakların ticaret unvanında tüm ortakların tam adlarının yer aldığı bir ortaklığa girmesi durumunda ticaret unvanı aynen kalabilir. Ticaret unvanında adı ve soyadı bulunan ortak şirketten ayrılırsa kişinin yazılı muvafakati ile devam edebilir.